Privacybeleid

Privacyverklaring BPB

Bij het verlenen van diensten vanuit coöperatie Burnout Preventie & Begeleiding U.A. (BPB) verwerken wij persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsgegevens worden verwerkt door professionals die worden ingezet door BPB. Alle professionals houden zich aan de privacyregels conform deze privacyverklaring en hanteren daarnaast in contact met de cliënt een eigen privacyregeling.

 1. Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien cliënt gebruik maakt van de diensten van BPB worden persoonsgegevens verstrekt om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het begeleidingstraject.

 1. Persoonsgegevens

De casushouder (de contactpersoon gedurende het begeleidingstraject) verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW cliënt en werkgever/opdrachtgever;
 • Geboortedatum cliënt;
 • e-mailadres cliënt en werkgever/opdrachtgever;
 • telefoonnummers cliënt en werkgever/opdrachtgever;
 • Contactgegevens huisarts en bedrijfsarts (indien van toepassing);
 • Geslacht cliënt;
 • Verzuimgegevens;
 • Plan van aanpak en rapportages;

Deze informatie zal niet zonder toestemming (Toestemmingsverklaring) van de cliënt worden gedeeld met opdrachtgever/werkgever of derden die niet bij de dienstverlening van BPB zijn betrokken.

 1. Doeleinden

BPB professionals verwerkendeze persoonsgegevens ten bate van onderlinge samenwerking voor de volgende doeleinden, zoals:

 • Afstemming van interventies binnen het begeleidingstraject op maat;
 • Het verrichten van administratieve handelingen en beheer cliëntenbestand;
 • Rapporteren voor verantwoording aan werkgever/opdrachtgever en facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 1. Waarop is de verwerking gebaseerd

Persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan het overeengekomen begeleidingstraject.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

BPB verstrekt of verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. BPB blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 1. Hoe lang wij gegevens bewaren

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 3 jaar voor het bewaren van dossiers waarin de onder 3. vermelde persoonsgegevens zijn verwerkt.

 1. Hoe wij gegevens beveiligen

BPB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bpbmail.nl.

 1. Cookies

BPB gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk doen op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Cliënt kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

 1. Rechten

Cliënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door BPB. Cliënt heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die BPB beschikt over te dragen aan een door cliënt genoemde persoon of organisatie.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar de casushouder via info@bpbmail.nl.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen bij BPB worden ingediend. Mocht BPB niet tot een bevredigende oplossing komen dan kan een klacht worden ingediend bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door BPB worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden cliënten aan om deze verklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-1-2022.